Zásady etického chování

Obecné etické zásady jsou závaznou normou chování a jednání, platnou pro všechny členské agentury Asociace komunikačních agentur České republiky (AKA) a jejich dodržování je povinné. Agentura, jejíž pracovníci tyto zásady poruší, bude volána k odpovědnosti. Pracovníci členských agentur se k dodržování zásad zavazují své agentuře i AKA.

Členské agentury AKA jsou povinni seznámit se zásadami všechny své zaměstnance. Za případné nedodržení nese odpovědnost ředitel agentury.

O každém porušení zásad je nutné co nejdříve informovat vedení AKA. Po obdržení stížnosti na porušení zásad je ředitel AKA povinen požádat o písemné vysvětlení inkriminovaného člena a poté předat případ Smírčí komisi AKA. Smírčí komise případ posoudí a rozhodne v souladu se stanovami AKA.

I.

Členové řídí své podnikání v souladu s s právním řádem České republiky, s požadavky Stanov AKA, jakož i v souladu s Etickým kodexem Rady pro Reklamu. Povinností každého člena je uplatňovat své schopnosti a rozvíjet své podnikání způsobem společensky odpovědným a bránit jakékoliv činnosti, která by mohla diskreditovat AKA nebo podnikání členských agentur všeobecně.

II.

Členové AKA nesmějí, přímo ani nepřímo, zlehčovat jiné členy AKA nebo poukazovat na nedostatek profesionality v jejich práci. Týká se to především tvůrčí práce, která je často předmětem kritických soudů ze strany médií nebo pracovníků konkurenčních agentur. Hodnotící komentáře mohou být kritické, ale nesmějí být nespravedlivé a urážlivé.

III.

Členské agentury AKA nebudou v tiskových zprávách či veřejných prohlášeních o nově získaných klientech a zakázkách uvádět jména agentur, které s nimi ve výběrovém řízení soutěžily. Tato zásada jim nebrání oznamovat úspěchy při získávání nových zakázek a klientů..

IV.

Je nepřípustné, aby se jedna členská agentura AKA obracela na klienta jiné členské agentury AKA s návrhy na provedení zakázky či navázání spolupráce nečestným, podbízivým způsobem – například spekulativní nabídkou předem objednaného reklamního času či prostoru, předkládáním nevyžádaných a spekulativně připravených kreativních návrhů, průzkumů trhu a podobně.

V.

Členské agentury AKA jsou oprávněny požadovat od zadavatele odměnu za účast ve výběrovém řízení, zejména, když součástí výběrového řízení bylo zpracování strategického doporučení a/nebo kreativních návrhů. Tato zásada má charakter doporučení, nikoli závazné normy.

VI.

Při výměně agentury klientem je nastupující agentura povinna podpořit vyrovnání všech závazků klienta vůči předcházející agentuře. Přemlouvat zaměstnance bývalé agentury k přechodu do agentury nové je nepřípustným konkurenčním postupem.

VII.

Členové AKA se nesmějí uchylovat k jednání, které je v České republice anebo ve státech Evropské Unie považováno za nemravné. Za takové nemravné jednání se považuje např. jakákoliv forma úplatků pro pracovníky klienta, utajení provize od dodavatelů či médií, nepravdivé účtování výdajů apod.

Tyto zásady byly přijaty Valnou hromadou AKA v roce 1999 a doplněny v letech následujících.