Osy – popis zadávacích řízení

27.11.2018
AKA

OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ/ ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (ZPŘ)

 1. Předběžné oznámení
 • 35 dní před zahájením zadávacího řízení, max. 12 měsíců před zahájením zadávacího řízení
 • netýká se ZPŘ
 1. Oznámení o zahájení zadávacího řízení/ v případě ZPŘ ve výzvě k podání nabídek
 • uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele
 • stanovení minimální lhůty pro podání nabídek
  • 15 pracovních dnů u podlimitního otevřeného řízení,
  • 30 pracovních dnů u nadlimitního otevřeného řízení
  • 11 pracovních dní u zjednodušeného podlimitního řízení
 1. Odůvodnění veřejné zakázky
 • uveřejněno na profilu zadavatele 3 pracovní dny po zahájení zadávacího řízení
 1. Otevírání obálek
 • ihned po konci lhůty pro podání nabídek
 • vyhotovení protokolu o otevírání obálek
 1. Zasedání hodnotící komise (HK)
 • volba předsedy a místopředsedy HK
 • posouzení
 • posouzení kvalifikace

–  vytvoření protokolu o posouzení kvalifikace

 • posouzení nabídek
  • protokol o jednání hodnotící komise
 • posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny
 • hodnocení nabídek
  • protokol o hodnocení nabídek
  • zpráva o posouzení a hodnocení
 1. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

 

UŽŠÍ ŘÍZENÍ

Jedná se o dvoukolové řízení, jehož hlavním účelem je v prvním kole posoudit kvalifikaci uchazečů a ty uchazeče, kteří naplní požadavky zadavatele vyzvat k podání nabídek. Daný typ řízení je velmi vhodný pro veřejné zakázky na komunikaci

 1. Předběžné oznámení
 • 35 dní před zahájením zadávacího řízení, max. 12 měsíců před zahájením zadávacího řízení
 1. Výzva k podání žádosti o účast a prokázání kvalifikace
 • uveřejnění kvalifikační dokumentace na profilu zadavatele
 • stanovení minimální lhůty pro podání žádosti o účast a prokázání kvalifikace
  • 15 pracovních dnů u podlimitního užšího řízení
  • 30 pracovních dnů u nadlimitního užšího řízení
 1. Odůvodnění veřejné zakázky
 • uveřejněno na profilu 3 pracovní dny po zahájení zadávacího řízení
 1. Otevírání žádostí o účast
 • vyhotovení protokolu o otevírání žádostí o účast
 1. První zasedání komise pro posouzení kvalifikace
 • volba předsedy a místopředsedy HK
 • posouzení
  • posouzení kvalifikace, vytvoření protokolu o posouzení kvalifikace
 1. Výzva k podání nabídek (uchazečům, kteří již prokázali kvalifikaci)
 • uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele
 • stanovení minimální lhůty pro podání nabídek
  • 15 pracovních dnů u podlimitního užšího řízení
  • 25 pracovních dnů u nadlimitního užšího řízení
 1. Otvírání obálek
 • ihned po konci lhůty pro podání nabídek
 • vyhotovení protokolu o otevírání obálek
 1. Druhé zasedání hodnotící komise
 • posouzení nabídek
  • protokol o jednání hodnotící komise
 • posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny
 • hodnocení nabídek
  • protokol o hodnocení nabídek
  • zpráva o posouzení a hodnocení
 • rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

 

SOUTĚŽ O NÁVRH

 1. Uveřejnění soutěže o návrh
 • uveřejnění soutěžních podmínek na profilu zadavatele
 • lhůta pro podání návrhů přiměřená složitosti požadavků, zadavatel se může alespoň orientačně řídit lhůtami zákona
 • je možné zvolit i postup v užší soutěži o návrh, kde se pak posuzuje obdobně jako u užšího řízení, kdy je nejdříve prokazována kvalifikace a následně ti uchazeči, kteří prokáží kvalifikaci, jsou vyzvání k podání nabídek
 1. Otevírání návrhů
 • zadavatel zajistí po celou dobu anonymitu návrhu (otevírání by měla být přítomna porota)
 • zadavatel postup zajištění anonymity uvede v soutěžních podmínkách (např. speciální porota, jež bude kontrolovat pouze kvalifikaci, a dále požadavek, aby samotné návrhy nebyly označeny žádnými logy či označením dodavatele – pokud nedodrží uchazeč tyto podmínky, bude jeho návrh vyřazen)
 1. Posouzení kvalifikace
 • zasedá speciální porota, jež sama řeší otázky kvalifikace
 • protokol o posouzení kvalifikace
 • návrhy, které splní požadavky, postupují do další fáze
 1. Posouzení návrhu
 • speciální porota posoudí, zda uchazeči splnili požadavky zadavatele
 • o závěrech sepíše výše zmiňovaná porota protokol
 1. Hodnocení návrhů
 • je-li po účastnících požadována určitá kvalifikace, musí i nejméně jedna polovina porioty splňovat tento požadavek
 • hodnocení návrhů může probíhat ve více kolech
 • porota učiní zápis po každém kole, a jestliže bude předmětem kola i postupné snižování počtu návrhů, je třeba podrobné odůvodnění
 • porota vybere nejvhodnější návrh
 • porota zpracuje protokol o posouzení a hodnocení – zadavatel je rozhodnutím poroty vázán
 1. Zadavatel odkryje anonymitu návrhů a vyhlásí vítěze soutěže o návrh