Školení v oblasti veřejných zakázek

Tato školení připravila a realizuje AKA ve spolupráci s poradenskou společností Otidea.

Máte zájem o některé z nabízených školení? Přihlašte se na office@aka.cz. O vypsání nejbližšího termínu Vás budeme informovat.

 

Certifikovaný člen hodnotící komise pro veřejné zakázky certifikovaný Asociací komunikačních agentur

Délka trvání: 9 – 15 hodin
Počet účastníků: 6 - 16
Cena za osobu: 3 512 Kč
Lektor: Mgr. Lucie Žilková

Určeno pro pracovníky v oblasti marketingu – začátečník ve VZ

Podmínkou pro zápis do tohoto kurzu je minimálně 10 let praxe v oboru marketingu a komunikace.

Anotace:
• Úvod
• Zadávací dokumentace – příprava a kontrola
• Nastavení kvalifikace
• Hodnotící kritéria
• Požadavky na nabídku
• Postup hodnotící komise
• Posouzení nabídek
• Žádost o vysvětlení nejasnosti
• Hodnocení nabídek – co lze změnit?
• Odůvodnění rozhodnutí výběru
• Námitky
• Závěrečný test

Cíl:
Jedná se o unikátní vzdělávací program určený pro odborné členy hodnotících komisí pro veřejné zakázky v oblasti komunikace a marketingu. Vzdělávání probíhá za účasti a podpory Asociace komunikačních agentur a Mgr. Lucie Žilkové, vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA, která se spolupodílela na přípravě manuálu „Průvodce veřejnou zakázkou na služby v oblasti komunikace“.
Absolvent vzdělávacího programu získá veškeré potřebné znalosti pro řádné plnění povinností člena hodnotící komise zejména v otázce posouzení nabídek a jejich hodnocení.
Úspěšný absolvent tohoto vzdělávacího programu obdrží certifikát „Člen hodnotící komise pro veřejné zakázky certifikovaný AKA“.

 

Certifikovaný odborník pro přípravu zadávací dokumentace

Délka trvání: 9 – 15 hodin

Počet účastníků: 6 - 30
Cena za osobu: 3 450 Kč
Lektor: Mgr. Lucie Žilková a zástupce AKA

Určeno zadavatele – začátečník ve VZ

Anotace:
• Úvod
• Vhodný druh zadávacího řízení
• Stanovení předpokládané hodnoty
• Role odborníka při přípravě ZD
• Definice předmětu veřejné zakázky
• Požadavky na kvalifikaci
• Hodnotící kritéria
• Posouzení nabídek a žádosti o vysvětlení nejasnosti
• Hodnocení nabídek
• Odůvodnění postupu
• Námitky
• Závěrečný test

Cíl:
Jedná se o unikátní vzdělávací program určený pro zadavatele, kteří vypisují veřejné zakázky v oblasti komunikace a marketingu. Vzdělávání probíhá za účasti a podpory Asociace komunikačních agentur a Mgr. Lucie Žilkové, vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA, která se spolupodílela na přípravě manuálu „Odborník pro přípravu zadávací dokumentace“.
Absolvent vzdělávacího programu získá veškeré potřebné znalosti pro přípravu zadávací dokumentace v oblasti komunikace a marketingu.
Úspěšný absolvent tohoto vzdělávacího programu obdrží certifikát „Certifikovaný odborník pro přípravu zadávací dokumentace“. 


Certifikovaný expert na tvorbu nabídek ve veřejných zakázkách

Délka trvání: 9 – 15 hodin
Počet účastníků: 6 - 16
Cena školení pro členy Asociace komunikačních agentur (AKA) 3 750 Kč bez DPH
Cena školení pro ostatní zájemce  6 800 Kč bez DPH

Lektor: Mgr. Lucie Žilková

Určeno uchazeče o veřejné zakázky - začátečník ve VZ

Anotace:
• Jak číst v zadávací dokumentaci
• Oprávněné požadavky zadavatele
• Žádost o dodatečné informace – jak upozornit zadavatele na chyby
• Podání nabídky - na co nezapomenou
• Co se děje s nabídkou po jejím podání – postup komise
• Odpověď na žádost o vysvětlení nejasnosti
• Rozhodnutí o výběru – obrana
• Námitky
• Závěrečný test

Cíl:
Jedná se o unikátní vzdělávací program určený pro uchazeče o veřejné zakázky v oblasti komunikace a marketingu. Vzdělávání probíhá za účasti a podpory Asociace komunikačních agentur a Mgr. Lucie Žilkové, vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA, která se spolupodílela na přípravě manuálu „Průvodce veřejnou zakázkou na služby v oblasti komunikace“.
Absolvent vzdělávacího programu získá veškeré potřebné znalosti pro přípravu nabídky do veřejné zakázky v oblasti komunikace a marketingu.
Úspěšný absolvent tohoto vzdělávacího programu obdrží certifikát „Certifikovaný expert na tvorbu nabídek ve veřejných zakázkách“.

DALŠÍ INFORMACE:

www.metodikazvz.cz

www.otidea.cz


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRŮVODCE VEŘEJNOU ZAKÁZKOU NA SLUŽBY V OBLASTI KOMUNIKACE

Projekt Průvodce metodikou ZVZ, který představila Asociace komunikačních agentur, má pomoci veřejné správě správně a efektivně zadávat zakázky pro oblast komunikace a marketingu.

Klíčovým bodem metodiky je návod, jak vypsat zakázku z oblasti komunikace, aby zadavatel získal co nejlepší řešení svého zadání, zakázka proběhla v souladu se ZVZ v platném zněnía zadavatel nebyl nucen vybírat pouze podle nabídkové ceny. Ta v tomto segmentu většinou nezaručuje efektivní nakládání s veřejnými prostředky, AKA doporučuje nastavit hodnotící kritéria v poměru 70% kvalita a 30% cena.

Průvodce metodikou je iniciativa AKA, kterou naplňujeme jednu z hlavních funkcí AKA, tedy kultivaci a rozvoj komunikačního trhu v ČR. Jedná se o sesterský projekt k již realizované iniciativě Férový tendr, kterou spustila AKA v loňském roce pro komerční sféru. S realizací projektu Metodika ZVZ nám pomohlo několik subjektů, kterým bychom rádi poděkovali. Jsou to Ministerstvo pro místní rozvoj, poradenská společnost Otidea, Tomáš Avrat z JIC a také Asociace českých reklamních agentur s Pavlem Brabcem v čele.

Hlavním výstupem projektu je samotný Průvodce komunikační zakázkou dle ZVZ. Obsahuje návod pro zadavatele v jednotlivých krocích nutných pro přípravu kvalitní zadávací dokumentace, vzorové briefy a kontakty na AKA, která je připravena po odborné stránce zadavatelům pomoci. Zadavatel s využitím služeb AKA snižuje riziko napadení výběrového řízení na základě chyb v zadávací dokumentaci či špatně nastavených hodnotících kritérií v souvislosti s odbornou stránkou.

V rámci představení metodiky byl spuštěn i informační web pro zadavatele z veřejné správy www.metodikazvz.cz . Na stránkách je ke stažení kompletní Průvodce metodikou ZVZ a seznam kvalifikovaných odborných hodnotitelů, majících minimálně 10 letou praxi v oboru marketingu a komunikace, které může zadavatel využít do hodnotících komisí. Hodnotitelé jsou rozděleni do dvou kategorií, tzv. „čekatel na certifikaci“ je hodnotitel, který doložil svou praxi, ale doposud neprošel certifikovaným školením a nesložil závěrečný test, tzv. „certifikovaný hodnotitel“ prošel odborným školením, úspěšně složil závěrečný test a řádně podepsal čestné prohlášení, kterým se zavazuje vyhnout se jakémukoli případnému střetu zájmů při výkonu funkce hodnotitele. Seznam hodnotitelů není uzavřen a AKA vítá další odborníky, kteří by se chtěli do seznamu začlenit.

Soulad metodiky se ZVZ garantuje právní oddělení poradenské společnosti OTIDEA, s níž AKA spolupracuje i na certifikaci a vzdělávání zadavatelů, hodnotitelů i uchazečů o veřejnou zakázku. Lucie Žilková, vedoucí právního oddělení OTIDEA k tomu říká: „V praxi se velmi často setkávám s tím, že se zadavatelé bojí hodnotit jinak než na cenu. Zaprvé mají strach z napadení veřejné zakázky pro netransparentnost výběru. Zadruhé ani jinak hodnotit neumí, protože neexistují metodiky, které by jim účinně pomohly nastavit hodnocení a kvalifikaci konkrétní veřejné zakázky. Proto tento projekt považuji za průlomový v oblasti boje proti hodnocení na nejnižší nabídkovou cenu.“

Mgr. Markéta Adámková, vedoucí legislativního oddělení Sekce veřejného investování z Ministerstva pro místní rozvoj potvrdila, že ministerstvo je připravené a vítá spolupráci s jednotlivými profesními svazy na přípravě metodik ZVZ pro jednotlivé obory.

Ing. Tomáš Avrat z Jihomoravského inovačního centra za zadavatele sdělil, že odborná pomoc profesních svazů je vždy vítána, protože umožňuje zadavatelům lépe se zorientovat v mnohdy složité problematice. Dále uvedl: „Osobně mi pomáhá součinnost s AKA v rámci přípravy veřejných zakázek z komunikační oblasti, jejich Průvodce mi výrazně zefektivňuje jednání s kolegy z ostatních odborů.“  

Veškeré informace s dokumenty týkající se této iniciativy jsou na webu www.metodikazvz.cz