ADMAN

13.1.2021
AKA

Ocenění Adman se uděluje za celoživotní zásadní přínos pro rozvoj oboru.

 

Adman

Čestný titul udělený AKA

Nemá žádnou souvislost s orgány AKA a rozhodováním v asociaci nebo jí zřizovaných organizacích

Není spojen s žádnou finanční nebo věcnou odměnou

Nositel titulu jej může používat ve svůj prospěch v komunikaci

Kriteria pro udělení

Uděluje se jednotlivcům v období vyvrcholení nebo po ukončení jejich aktivní profesní dráhy v oboru reklamy a komunikace.

Uděluje se za celoživotní přínos pro obor komunikace, rozvoj trhu, zvýšení prestiže oboru doma i v zahraničí, výchovu nových profesionálů, činnost ve prospěch stanovení standardů trhu, za zásluhy v rozvoji technologií pro reklamu a komunikaci apod.

Titul může získat kterýkoliv profesionál, který naplní výše uvedené předpoklady. Tedy manažer, podnikatel, kreativec, vývojář, marketér, pedagog nebo kdokoliv jiný.

Procedura udělení titulu

O udělení titulu Adman rozhoduje prezidium dvoutřetinovou většinou přítomných členů na kterémkoliv zasedání nebo hlasováním per rolam.

Revidovat své rozhodnutí může opět jen dvoutřetinová většina prezidia. Ve výjimečných případech je možné titul stejným způsobem odejmout.

O udělení titulu/odejmutí titulu musí být učiněn zápis, jehož přílohou je odůvodnění.

Nominace na titul Adman mohou předkládat členové prezidia AKA spolu s podrobným zdůvodněním.

Podrobné zdůvodnění obsahuje:

               Základní údaje o nominantovi – jméno a datum narození, stávající pozice

               Podrobný profesní životopis včetně práce v oborových a vzdělávacích organizacích

               Zdůraznění specifických důvodů pro nominaci

               Údaje o nominujícím – jméno a pozice ve společnosti

Každý rok může být předán jen jeden titul Adman.

Titul se předává osobně při vhodné příležitosti (významná konference nebo jiná oborová událost). Není-li to možné, dojde k předání na zasedání prezidia AKA.

V případě, že titul není možné předat ani takto (nemoc, pobyt v zahraničí atd.), bude titul předán pověřenému zástupci nebo zaslán poštou.

Za akt předání titulu se pokládá předání diplomu o udělení titulu zástupcem AKA.

Zánik titulu

Titul Adman zaniká odnětím titulu prezidiem AKA.

Návrh na odnětí titulu může podat kterýkoliv člena AKA. Součástí návrhu musí být podrobné zdůvodnění.