Kdo se může stát členem AKA?

Komunikační agentura, která:

 • podniká v oblasti komerčních komunikací
 • má nejméně 7 zaměstnanců v řádném pracovním poměru nebo pracovníků v jiném dlouhodobém smluvním vztahu
 • má nejméně 3 na sobě nezávislé klienty, z nichž žádný nemá nadpoloviční podíl na jejím obratu
 • prokázala, že je schopna připravit a realizovat komunikační kampaň celostátního rozsahu a úspěšně působit na českém trhu v delším časovém období (minimálně 1.5 roku)
 • poskytuje kvalitní služby evropského standardu a podniká slušně, čestně a způsobem, který neohrožuje a nezlehčuje pověst Asociace a jejích členů
 • zavazuje se dodržovat: Zásady chování členů AKA, Kodex AKA pro podporu prodeje, Kodex reklamy, Samoregulace na úrovni EACA, Kodex ICC

Jaké jsou poplatky za členství v AKA?

Každý člen platí stejný jednorázový poplatek 18 tis. korun splatný na základě faktury do konce ledna každého roku. Nový člen platí členský poplatek v okamžiku svého vstupu.

Měsíčně pak platí na základě faktury poplatek za služby servisní organizaci AKA, společnosti ARAs, s.r.o. paušální poplatek odvozený od výše obratu uváděného v účetní uzávěrce (dle justice.cz) za předchozí rok.

V případě holdingů, které provozují několik samostatných jednotek bez vlastní právní subjektivity, platí každá taková jednotka poplatek AKA. Holding pak platí do ARAs dle celkové výše obratu holdingu a příslušný počet servisních poplatků ARAs za každou další jednotku v nejnižší sazbě.

Výši obou typů poplatků stanoví každoročně valná hromada AKA. Aktuálně jsou poplatky stanoveny takto:

1. Roční členský poplatek AKA 18 000,- Kč

Agentura bere na vědomí, že jako člen AKA je povinna hradit roční členský příspěvek stanovený Valnou hromadou AKA.

Roční příspěvek je hrazen jednorázově, vždy v prvním kalendářním měsíci roku, na nějž je příspěvek určen.

V případě vstupu člena do AKA v průběhu kalendářního roku uhradí člen poměrnou část ročního příspěvku. Poměrná část je počítána od prvního dne následujícího měsíce po datu vstupu do AKA.

Člen, jehož členství zaniklo, s výjimkou zániku z důvodu zániku AKA, nemá nárok na majetkové vypořádání ani vrácení uhrazeného členského příspěvku, a to ani poměrné části.

2. Měsíční poplatek za služby ARAs:

 • do 50 milionů obratu – 3 300,- Kč měsíčně
 • 50 – 100 milionů obratu – 4 400,- Kč měsíčně
 • 100 – 150 milionů obratu – 5 500,- Kč měsíčně
 • 150 – 200 milionů obratu – 6 600,- Kč měsíčně
 • 200 – 300 milionů obratu – 7 700,- Kč měsíčně
 • nad 300 milionů obratu – 8 800,- Kč měsíčně

Jak postupovat?

 1. Stáhněte si přihlášku zde: Ve formátu .docx nebo ve formátu .PDF
 2. Vyplněnou přihlášku zašlete na: office@aka.cz fakturace@aka.cz.
 3. Budeme vás kontaktovat se žádostí o osobní schůzku, kde se dozvíte podstatné informace o fungování spolku, jeho aktivitách a možnostech, jak se zapojit do činnosti.
 4. Na zasedání prezidia AKA (1x měsíčně) představíte svoji agenturu, prezidium na místě rozhodne o vašem přijetí.
 5. Po zaplacení členského příspěvku můžete čerpat všechny služby a využívat práva člena AKA.
Připojené odkazy:
Přihláška [.docx] Přihláška [.pdf]