AKA doporučuje zadavatelům: Stanovte si cíle kampaní a konzultujte s odborníky na komunikaci

24.7.2023
AKA

Asociace komunikačních agentur (AKA) vydala další doporučení zadavatelům komunikačních zakázek. Závěry vzešly z nedávného pravidelného ročního setkání odborných certifikovaných hodnotitelů AKA, poradců, kteří pomáhají zadavatelům z veřejné i komerční sféry vybrat kvalitní dodavatele komunikačních projektů.

Mezi tato doporučení patří spolupráce se specialisty, certifikovanými hodnotiteli, již od formulace zadávacího řízení po celou dobu hodnocení nabídek, možnost tržní konzultace, stanovení konkrétních cílů komunikační kampaně a použití dat výzkumných agentur pro kvalitní nastavení klíčových indikátorů výkonu kampaní.  Zároveň AKA vydává doporučení i pro agentury, které nabídky do tendrů podávají.

Pravidelné roční setkání odborných certifikovaných hodnotitelů AKA, poradců, kteří pomáhají zadavatelům z veřejné i komerční sféry vybrat kvalitní dodavatele komunikačních projektů, je pro poradce povinné a slouží ke shrnutí zkušeností za předchozí období, k definování největších problémů v oblasti tendrů a pro přípravu hlavních doporučení jak pro zadavatele, tak i pro agentury.

Podle členky Prezidia asociace Lucie Češpivové se od vzniku projektu v gesci Asociace komunikačních agentur v roce 2015 podíleli odborní poradci na přípravě mnoha zadávacích řízení, nebo se jako odborní hodnotitelé stali členy hodnotících komisí. Důležitým efektem celého projektu je i předávání zkušeností zadavatelům tak, aby mohli zkušenosti poradců zohlednit ve své další praxi.“

Aktuální doporučení AKA pro zadavatele vzešlá z evaluace 2023 najdete ke zhlédnutí i stažení zde.

Za dobu, kdy se oborové asociace tématem zabývají, existuje mnoho dobrých příkladů kvalitních zadávacích řízení. Odborní hodnotitelé doporučují zadavatelům, aby se úspěšnými projekty inspirovali. Ať už jde o tendry z komerční sféry v duchu pravidel Férového tendru https://www.ferovytendr.cz/ nebo o projekty zkušených veřejných zadavatelů, jakými jsou například SZIF kampaně na značení kvalitních potravin, MMR Odbor publicity a evaluací fondů EU, ČSÚ kampaň na sčítání lidu a další.

Výrazně pak převládá poptávka od zadavatelů veřejné správy, případně od zadavatelů, kteří musí výběr dodavatele podřídit pravidlům Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Pro tyto účely složila velká část odborných hodnotitelů certifikační zkoušku z pravidel ZZVZ. Samozřejmostí je také dodržování etického kodexu, transparentnost a dodržování všech zákonných požadavků.

Kromě všeobecného poradenství jsou pak v seznamu zařazeni i specialisté na specifické oblasti komunikace, za jejichž odbornost ručí gestoři/odborníci, případně odborné asociace, jako jsou APRA za oblast Public relations a SIMAR za oblast výzkumu trhu a veřejného mínění.

Tiskovou zprávu v plném znění najdete zde: TZ_Doporučení_certifikovaných_hodnotitelů