Jak se stát členem

22.11.2017
AKA

Kdo se může stát členem AKA?

Komunikační agentura, která:

 • podniká v oblasti komerčních komunikací
 • má nejméně 7 zaměstnanců v řádném pracovním poměru nebo  pracovníků v jiném dlouhodobém smluvním vztahu
 • má nejméně 3 na sobě nezávislé zákazníky, z nichž žádný nemá nadpoloviční podíl na jejím obratu
 • prokázala, že je schopna připravit a realizovat komunikační kampaň celostátního rozsahu a úspěšně působit na českém trhu v delším časovém období (minimálně 1.5 roku)
 • poskytuje kvalitní služby evropského standardu a podniká slušně, čestně a způsobem, který neohrožuje a nezlehčuje pověst Asociace a jejích členů
 • zavazuje se dodržovat: Zásady chování členů AKA; Kodex AKA pro podporu prodeje; Kodex reklamy Rady pro reklamuSamoregulace na úrovni EACA; Kodex ICC

Jaké jsou poplatky za členství v AKA?

Každý člen platí stejný jednorázový poplatek 18 tis. korun splatný na základě faktury do konce ledna každého roku. Nový člen platí členský poplatek v okamžiku svého vstupu.

Měsíčně pak platí na základě faktury poplatek za služby servisní organizaci AKA, společnosti ARAs, s.r.o. paušální poplatek odvozený od výše obratu uváděného v účetní uzávěrce (dle justice.cz) za předchozí rok.

V případě holdingů, které provozují několik samostatných jednotek bez vlastní právní subjektivity, platí každá taková jednotka poplatek AKA. Holding pak platí do ARAs dle celkové výše obratu holdingu a příslušný počet servisních poplatků ARAs za každou další jednotku v nejnižší sazbě.

 

Výši obou typů poplatků stanoví každoročně valná hromada AKA. Aktuálně jsou poplatky stanoveny takto:

Roční členský poplatek AKA 18 000,- Kč

Členský příspěvek AKA

Agentura bere na vědomí, že jako člen AKA je povinna hradit roční členský příspěvek stanovený Valnou hromadou AKA.

Roční příspěvek je hrazen jednorázově vždy v prvním kalendářním měsíci roku na nějž je příspěvek určen.

V případě vstupu člena v průběhu kalendářního roku uhradí člen poměrnou část ročního příspěvku. Poměrná část je počítána od prvního dne následujícího měsíce po datu vstupu do AKA.

Člen, jehož členství zaniklo, s výjimkou zániku z důvodu zániku AKA, nemá nárok na majetkové vypořádání ani vrácení uhrazeného členského příspěvku, a to ani poměrné části.

Měsíční poplatek za služby ARAs:

do 50 milionů obratu 3 300,- Kč měsíčně

50 – 100 milionů obratu 4 400,- Kč měsíčně

100 – 150 milionů obratu 5 500,- Kč měsíčně

150 – 200 milionů obratu 6 600,- Kč měsíčně

200 – 300 milionů obratu 7 700,- Kč měsíčně

nad 300 milionů obratu 8 800,- Kč měsíčně

Jak postupovat?

 1. stáhněte si přihlášku za člena AKA: aka-prihlaska-do-aka-2024
 2. Vyplněnou přihlášku zašlete na: office@aka.cz a fakturace@aka.cz.
 3. Bude vás kontaktovat pracovník AKA se žádostí o osobní schůzku. Na ní se dozvíte podstatné informace o fungování spolku, jeho aktivitách a možnostech se zapojit do činnosti
 4. Na zasedání prezidia AKA (1x měsíčně) představíte svoji agenturu, prezidium na místě rozhodne o vašem přijetí
 5. Po zaplacení členského příspěvku můžete čerpat všechny služby a využívat práva člena AKA.